Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Onderwerp

Rode Lijst voor de Nederlandse Nachtvlinders

Auteur

Willem Ellis

Datum

13-10-2012

Mededeling

Willem Ellis vertelt dat in het boekje “Nachtvlinders Belicht”, dat voor het voorjaar van 2013 gepland is, een voorstudie van een Rode Lijst van de Nederlandse nachtvlinders komt. Basis voor elke Rode Lijst zijn altijd twee componenten: de zeldzaamheid van een soort en de mate waarin hij voor- of achteruitgaat (de “trend”). Voor wat Noctua betreft komt dat enerzijds neer op de landelijke gewogen talrijkheid over de laatste 30 jaar, anderzijds op de regressie over de landelijke jaarlijkse ongewogen talrijkheid over diezelfde periode. Die twee kunnen worden gecombineerd tot een getal dat het toekomstbeeld van een soort weergeeft, het “perspectief”. Ruim 50% van de Nederlandse macro’s heeft een negatief perspectief.

Het opstellen van een officiële RL gaat minder eenvoudig. Zo’n lijst kan alleen worden gemaakt in opdracht en onder supervisie van het ministerie van ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), en moet worden opgesteld volgens strikte richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat alle RL’en dezelfde betekenis hebben. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat trend wordt gebaseerd op een vergelijking tussen de huidige situatie met die in 1950. Omdat rondom 1950 faunistisch-inventariserende activiteiten eigenlijk niet bestonden, zij we voor die periode sterk aangewezen op collecties. Die geven echter geen goed beeld van de zeldzaamheid van soorten, omdat in een collectie zeldzame en gewone soorten in min of meer gelijke aantallen staan.

 

Omdat de opdracht voor een RL van het ministerie nog wel enige tijd op zich zal laten wachten is voor het boekje gekozen voor een voorlopige RL waarin de regels van ELI strikt gevolgd zijn, behalve dan dat niet 1950 maar 1980 als referentiedatum isgenomen. De werkwijze in grote trekken is dat de talrijkheid wordt bepaald enerzijds op het aantal exemplaren in 1980 en in 2011, anderzijds op basis van het aantal uurhokken waarin een soort in die twee jaren is waargenomen. Vooral wat betreft het aantal exemplaren en het aantal uurhokken in 1980 zijn soms zeer complexe aannames nodig. De combinatie van vier klassen van zeldzaamheid, en evenveel trendklassen bepaalt tenslotte of een soort als ernstig bedreigd moet worden aangemerkt (zeer zeldzaam én zeer sterk achteruitgaand), bedreigd, kwetsbaar, gevoelig, of niet bedreigd. Het blijkt dat van alle soorten waarover de berekening is uitgevoerd ruim 50% een RL-status moet krijgen, goed in overeenstemming met het perspectiefgetal.

 

Deze mededeling bevat de volgende kenmerken in de database:

Besproken soorten


Besproken lokaties


Trefwoorden

Rode lijst, Zeldzaamheid, Trend, Perspectief,

 

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden