Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNajaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 13 oktober 2012

 

Aanwezig:

Jaap Zwier, Gerard Bergsma, Maurice Jansen, Willem Oosterhof, Willem Ellis, Jeroen Voogd, J. Schipperen, Piet van Zon, Bert Groothedde, Henk Bunjes, Marja van der Straten, Maja de Keijzer, Carel ten Ham, Leo Poot, Ben van As, Jan Scheffers, Stieneke Bontsema, Dity Jongsma, Frits Bink, Cun Wijnen, Siep Sinnema, Jannie Sinnema, Jan Kerseboom, Harry Groenink, Ab Goutbeek, Hans Huisma, Gerrit Tuinstra, Kees Zwakhals, Maurice Franssen, Hans Groenewoud, Mathilde Groenendijk en Joke Stuurman.

 

Afwezig:

Sandra Lamberts, Ruud Vis, Cees Gielis, Dick Groenendijk, Abel Jagersma, Henk Hunneman, Lothar Rutten, Ben Kruijsen, Rob de Vos en Frans Post

 

 

Opening van de vergadering door de voorzitter

 

Notulen van de gezamenlijke vergadering van Snellen en Ter Haar op 24 maart 2012 in Leiden (NCB NCB Naturalis):

Tekstueel: 201 moet zijn 2010

Inhoudelijk: Ruud Vis staat niet op de presentielijst, maar was wel aanwezig

Verslag is hierbij vastgesteld

 

Diverse bestuursmededelingen

 

1.     Nieuwe leden: de heer Boehle

2.     Data nieuwe vergaderingen 2013:

Voorjaar laat (laatste weekend maart of eerste april): Dit wordt 6 april 2013

Najaar laat (laatste weekend oktober of eerste november): dit wordt 2 november 2013

 

Nieuwe website

Het bestuur werkt aan het samenstellen van een (gratis) eigen website voor Ter Haar. Het moet een algemene website worden. We willen gratis beginnen, maar afhankelijk van de uiteindelijke inhoud kan het zijn dat die zo groot wordt (bijvoorbeeld bij veel foto's), dat we kosten moeten gaan betalen. De voorkeur gaat uit naar een website zonder reclame. Indien mensen ideeën hebben over vorm, inhoud en/of functionaliteit worden ze uitgenodigd dit te laten weten. Het streven is een eerste prototype te presenteren in de voorjaarsvergadering van 2013.

The European Mothnight

Slechts drie mensen hebben voor de vergadering gegevens opgestuurd. Het  bestuur vraagt de leden die in de nachten van 14 t/m 18 juni 2012 geïnventariseerd hebben en geen gegevens hebben opgestuurd dit alsnog te doen. Uit de zaal komt de vraag wat de coördinator doet met de gegevens. Maurice stuurt een mail om dat na te vragen.

In de toekomst gaat de Nederlandse Nachtvlindernacht samenvallen met the European Mothnight

 

Excursies (stand van zaken en de excursie voor 2013)

Verslag Kuinre 2007: de soortenlijst en het verslag is voor deelnemers beschikbaar via Henk Hunneman.

Verslag Meinweg 2011: Hier wordt aan gewerkt. Het streven is om het in het najaar van 2012 af te ronden. Asseldonk maakt een opzet en Maurice, Sandra en Henk kijken mee.

Excursie Winterswijk 2012: Jaap heeft van ongeveer de helft van de deelnemers de waarnemingen binnen. Hij komt nu tot ongeveer 318 soorten. Bij indeling naar soorten komt Jaap tot 202 soorten macro's, 114 soorten micro's en 11 soorten dagvlinders. Alle toegezonden gegevens zijn opgenomen in de database Noctua van de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Tot nu toe leverde dat bijna 1800 records op. Willem heeft de soorten op verschillende manieren ingedeeld.

1.     Kenmerkende soorten voor het hoge oostelijke gedeelte van de Achterhoek zo tussen Winterswijk en Neede. De Venen ten oosten ven Winterswijk met als kern het Korenburgerveen.

2.     Het wat vlakke middengedeelte bij Lichtenvoorde en Lieverde (de Koolmansdijk).

3.     Een bijzonder gebied bij Winterswijk is nog het kalkrijke Willinks Weuste.

4.     Verder heeft hij op een rijtje gezet de vlinders ie in de database zijn genoteerd als zeldzaam, zeer zeldzaam en zeer zeer zeldzaam, dus Z, ZZ, ZZZ)

Tijdens de vergadering gaat een lijst rond met de waarnemingen die binnen zijn. Joke Stuurman laat van een paar beesten foto's zien: onder andere de Keizersmantel en de teunisbloempijlstaart. Niet van al de Z, ZZ en ZZZ zijn goede foto's beschikbaar.

Uiteraard het verzoek aan de mensen die hun gegevens nog niet hebben doorgegeven, dit alsnog te doen. Het streven is de lijst compleet te hebben voor de volgende Franje februari 2013. Het was een bijzonder weekend met hoge temperatuur en maanloze nachten. Een herhaling van het weekend zou wenselijk zijn maar dan in de maand mei of juni.

Excursie 2013: Mathilde geeft aan dat zij en Dick een excursie willen organiseren in de duinen van Noord Holland. Als weekend wordt 12-14 juli genoemd, maar dan is het nieuwe maan, een weekend eerder is ook mogelijk. Mathilde en Dick gaan aan de slag en meer informatie volgt via de mail en/of tijdens de voorjaarsvergadering van Ter Haar. Verder wordt het voorstel op 3 november bij Snellen besproken. Ook zal dan gevraagd worden of Snellen ideeën heeft voor de organisatie van een eventule volgende  excursie.

 

Financiële Zaken

Besproken wordt de contributieverhoging van 3 euro. Mathilde legt uit dat 3 euro per jaar  een reële optie is. Dan is de begroting bij benadering sluitend. Het is de eerste contributieverhoging in het bestaan van Ter Haar. Jaap geeft aan dat hij voorkeur heeft voor een direct sluitende begroting en dan zou het bedrag uitkomen op 3,50 euro. Jeroen geeft aan dat hij wel besparingsmogelijkheden ziet bij de Franje; bijvoorbeeld alleen een digitale versie. Zeker 4 mensen in de zaal zijn tegen het volledig afschaffen van de papieren versie. De rest is voorstander van enkel een pdf-versie. Mogelijkheid kan ook zijn om alleen voor de liefhebbers een versie te printen. Maurice Jansen gaat uitzoeken wat een beperkt aantal gedrukte exemplaren kost.

In principe graag alles digitaal. Ook kijken naar de mogelijkheid van een digitale en geprinte versie. In ieder geval zal de uiteindelijke beslissing altijd in samenspraak met de sectie Snellen moeten worden genomen.

Bestuurswisseling

1.     Maurice is officieel aftredend voorzitter in het najaar van 2013 en mag dan niet herkozen worden. Wil men alvast nadenken over een nieuwe voorzitter.

2.     Mathilde treedt in de vergadering af en wordt onder applaus herkozen.

3.     Gerrit treedt in november 2013 af en is herkiesbaar.

 

Kascontrole commissie

Zijn er vrijwilligers?

Van de vorige kascontrole commissie is de suggestie ontvangen om over te stappen naar een andere bank ivm kostenbesparing. Dit is bestudeerd. Het wordt niet gedaan, omdat er geen substantiële kostenbesparing is te bereiken.

 

Rondvraag aan de leden

 

Bij de Vlinderstichting is een set van Entomologische Berichten beschikbaar van de jaargangen 1962-1986 voor de liefhebber. Contact loopt via Mathilde.

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden